سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چون طلیعه نعمتها به شما رسید ، با ناسپاسى دنباله آن را مبرید . [نهج البلاغه]
زمزمه های عطار
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» بهارانه

 به نام خدا

زمزمه های عطار


کـاش آن سـرو جـهان، باگـل وریحان برسد           کــوثـرعــدل نـهان، باغ و گـلستان برسد
اندرین شـام سـیه،شمـس  وگل دلـبر و یـار            درزمسـتان جـهان، فـصل بــهـاران  برسد
جمـعه از رکـن و حـرم، کـعبه ی دلـها آید             زمــزم تـشنه دلان ، ســاقی عطشان برسد
عـطر یـاس وگـل نـرگـس ، همه عالم پیچد              بوی عشـق وطرب و روضـه ی رضـوان برسد
کــذ ب  و تـزویر و ریا ، خـاک سیه بـنشاند               عـیـد و نــوروز شود،عـطربـهاران برسد
شـب یـلـدای ستـم پــاره کند، دریک آن                 بـی پـناهـان جـهان ، یـار اسـیران برسد
کی شـمیم فـرجــش ، مرده دلان مست کند               جــان عالم  به فـدایش، مه جـانـان برسد
 کـی  سـرور دل یاسـین ، گل حـیدر زحرم؟              طـالـب خون حسـین، کوثر عطـشان  برسد
جــور و نـیرنگ ودورنـگی، همه جارا پرکرد              کـی گـل سـعی وصـفا،قـائم دوران برسد
                            ای خـــدا یک نـظری! مضـطر درگاه توایم              کـی مسیـحا نفـس ،آن سرو طـبیبان برسد                         
"سروجهان"سروده9/12/89
یــارب نــظری!  شــفای دلــها برسـان              آن کــوثـرعــدل و ســرو گـلها برسان    

کـن زیـر وزبـر، ظـلم و ریــا،درعـالـم               و ان تـازه بـــهار و عــشق والـا بـرسان   
مــکـر و ستــم  و زور،  شـده عـالم گـیر              آن  بـــا زوی حــیــد ر، گل مولا برسان
"شفای دلها"زمزمه 8/12/89

یــــارب نــظری! سـوی رضــاآمده ام              با مـرغ خــیال، کـــرب وبــلا آمده ام   

بــا بـــارگــنه، مضـــطر درگاه تـوام             بـربـــال دلـــم ،سعـی  وصـفا آمدهام  

چـون تشـــنه لبم ، آمده ام سـوی فــرات           بیــن الحـرمـیــن، بـهرشـــفاآمده ام  

درعلــقـمه، دیــــوانـه شد ه مرغ دلـم            6 گـــوشــه ی دل ، ســوی مـناآمده ام  

تـحت قـــبه ی عشـق تو، خـونـین جـگرم             یــارب نــظری ! مـن به کــجاآمده ام!   

دیــوانه شدم ، ز  اشــک دل دریــاشــد             درکـــرب وبــــلا، بـهر دعــاآمده ام    

ذکـــر فــــرج کــــوثــردلهاجاری            در روضــــه ی دل ، واعـطــشا آمده ام     

عـــــطرفــــرج ،آن گـل نرگس پیچید           درصـــحن وحـــرم ، بـهرلـقا آمده ام
" سوی رضا" زمزمه 2/12/89

ســرشک لـالـه گـون ســـروحــیـدر             زده آتــش به جـــان   عـرش دلــــبر
دلــش خــون ازیــزیـدی های سفـیان              زکــــــذب  وجــور، با نام پــیمــبر      

کـجاست دلـــدارمـظـلومـان عــالـم              عـــدالــت گشته مــنکـوب ســـتمگر

شـــمـیم انــتظـــــارش کشـته مارا            خـــــدایـا ! کـو،گـل یــاسین وکـوثر
" شرشک لاله گون" زمزمه8/12/89  

عــرش عالم مست مـی ،ازکوثـر طـاهاشده      باطـلوع عـــسکری، شـور و شعـف بر پاشده
ازمــدینه، مـکـه، تا کــرب وبــــــلا        عــطرعــــشق ودلــــبری، پـیداشده
"عطرعشق " زمزمه21/12/89بمناسبت ولادت امام عسکری (ع)

بـوی نــوروز وبـهارآمد، ولی دلــبر نیامد         عـطرعـشق وشور و مستی ،آن گل کوثر نیامد  
کشته عالم را ســونامی فساد و زور  و تـزویر           این جهان پرشد زجور، اما گل حــیدر   نیامد
"گل حیدر"زمزمه21/12/89

ای زمــزم  خـلق جـهان ! مــولا کجائی؟         آیا مــدیـنـه، مـــکه ای،  یا کـربـلائی؟
جانـها به لـب آمد،عـطـش آتشـفشان شد          ای کــــوثر عــدل خـدا! پس کی میائی؟
"زمزم جهان"زمزمه21/12/89

جـانا !دعـاکن مـهــدی زهــــرا، بیاید        آن کــوثـرعـــدل و صــفا، مــولا بیاید
جــا نــهابه لـب آمد، ولی جــانـم نیامد        کـی! ســـاقی لــب تـشنگان   سقـا بیاید
کـو! آن گـل یـاسـین دلـبر، عـدل حـیدر         کـی طــالب خـون حســین ،   آقـا بیاید
کـو! دشـمن تـزویر و کـذب و کین و عدوان          کـی !آن ســرورسیــنه ی ،  طــاها بیاید
کـو! آن پـــناه بـی پــناهان واســیران         کـی! آن دوای غـــربــت وغــمها بیاید
کـو!خصـم هـتک  و جـور و بـهتان  وشرارت        کـی!آن شــفـای ســیـنه و دلـهـا بیاید  

کـو! وارث آدم، خلــیل، ونــوح وعـیسی          کـی! وارث هابیلیان،آن قـائــم د نـیا بیاید
یــارب! به چـارده نـور کـوثر، یک نظرکن          تا کشـتی ثـارخــدا، آن منجی والـا   بیاید
بـس کـن دگـرعـطار،  کوتـه کـن سخن را         بامضــطران هم ناله شو، تاشـمع محفلها بیاید
"کوثرعدل"زمزمه19/12/89
چرا زان گوشه ی چشمان نازت ،لاله می بارد؟!         بقـیع وکربــلا بـین الـحرم ، آلـاله میبارد   

گل نرگس! به جان حسنین  و مـادرت زهـرا                بیا دیگر! زهجرکوثرعشق وفرج  ، همناله میبارد

              "کوثرعشق".زمزمه19/12/89                            

                                                         ای کــوثـرپـهـلو شـکـسته، کو حسـینت  کـو ســاقـی کـرب وبــلا،نـور دو عینت                                                                                     
                                                                        " کوثرپهلوشکسته" زمزمه19/12/89


روز فراق گل اکبر رسید                                      وقت غم و ماتم کوثر رسید

سوره ی یاسین خدا شد شهید!                      خار به چشم و دل حیدر رسید

آتش کین شعله به عالم کشید                        بیت و حرم شعله ی آذر رسید

میخ در و سیلی نامحرمی...                                 فاطمه را وصل پیمبر رسید

تیر به تابوت حسن پر گرفت                               اجر و سپاس گل دلبر رسید!

تیر سه شعبه جای گل بوسه شد!                          سبط پیمبر گل پرپر رسید

زمزمه 28صفر روز شهادت حضرت رسول خاتم صلی الله علیه وآله و نوه بزرگوارشان امام حسن مجتبی علیه السلام


عـشـق یعنی:  کـشتی ثـا ر خــدا                 نـاخـدایـش  آفــتاب کــبریــا

عـشـق یعنی: غـنچـه های نـسترن                اصـغـرش، اکـــبرنموده انـجمـن

عـشـق یعنی: عــارف پـا  درحـنا                 یــاس گـلـگون   ، یـادگارمـجـتبا

عـشـق یعنی: سـروهای سـرجـدا                لـالـه هــای پـرپـر،کـرب و بــلا

عـشـق یعنی :آسـمان بالای نــی                مـاه وخـورشیـد فـلـک باجام مـی

عـشـق یعنی: نفی هر  تـزویر و زور                میدهد سـر، تا  رسـد  جـام  طـهـور

عـشـق یعنی :آشیـانـها سـوختـه                  بـال و پــردرخـیـمه ها، افـروخته

عـشـق یعنی: یـاس های لالـه گون               درمـیان دشـت ودریـائی زخـــون

عـشـق یعنی: تـربـت شوروشـفـا                  درمـنـای کـــــربـلا و  نـینـوا

عـشـق یعنی: غربـت شـمس وقـمر               پـاره پـاره کـــعـبه ودروگـهــر

عـشـق یعنی: سـاقـی وسـقای نور                ازفــرازنـیـزه می بــارد ســرور

عـشـق یعنی: صــوت قـرآن خدا                  نــا زل آیــد درتـنور و نـیـزه ها

عـشـق یعنی: کــربلای فـاطـمه                  هـر طـرف دستی جـدا، در عـلـقمه

عـشـق یعنی:  دست و انگشتـر جدا                  راس نـیزه، مـاه و خورشـید خــدا

عـشـق یعنی: دراسـارت اســتوار                 کـوه صبـر، ازصبــرآنان شـرمسار!

عـشـق یعنی: عـطـر عطـار خـدا                 مـی رسـد از تـربـت کـرب و بـلا

زمزمه در17 محرم 5شنبه 2/10/89


ســلام برسـاقی وسـجاده ی عشـق            شـب قــدر وقــیام وبـاده ی عـشق

ســلام برجـام وصـل ومی پرسـتی            شـب جـمعه ، نـگیـن عشـق ومستـی

زمزمه عطاردرمحراب مسجد کوفه، محل شهادت امام علی (ع) شب جمعه ساعت 21و14دقیقه 25/6/89


دل مـریـض سـت،  دوایـش  برسان              مـرهـم عشــق و شـــفایش برسان

تـشنــه ی کـوثـردلـها شده است                تــربـت کــرب وبــلایش بـرسان

زمزمه درهنگام ورود به حرم امام رضا(ع)5شنبه27/8/89ساعت7و24دقیقه ی صبح


وصـل یـار،ازهرعسل شیـرین ترست               عــطر یـاس،  ازلالـه های پرپرسـت

عـاشــق پـادرحـنا، گـلگون شده               بـوی مـشـک،   ازکربـلای کـوثرست

زمزمه در15محرم30/9/89


روسیاهان، بردرکوی تو غوغامیکنند!                  باسرشک قلب سوزان، شعله برپا میکنند!

مضطران درگهت با ذکر یارب الحسین                " یاکریم العفو" گویان سینه دریامیکنند

چون رسد عطرگـل وبوی گلاب جـمعه ای                     تشنه کامـان، کــوثر دل راتمنا میکنند

ای پناهِ بی پناهان!   کوگلِ  یاسینِ نور                  خلق عالم  در وصالش، گل مهیا میکنند                     

سلام بر کوثر و سجاد جانان

شکوه معرفت دریای عرفان

سلان بر شاهدِ شور و شهادت

اسیرظلم و جور آل سفیان

زمزمه در روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام 1389/10/10


تـا به کی درانتـظارت، والـه و  حیـران بمانیم؟!            رازِ ســینه با که گویم ، مـات و سرگردان  بمانیم

سینـه مـالامال دردست، کـوثـرِعشـق و عدالت!            تـا به کی با قـلبِ سوزان، این چنین نالان بمانیم

زمزمه عطار درفراق کـوثـــرعــدالت5شنبه11/9/89روزنزول هل اتی(ولایـت عشق)

خـــــــدایا مضــطرم! دردم دواکــن               به جــــان حَسَنِــیـن، مـا را صدا کن

بــه حـق حــیدر و یــاسیـن وکــوثــر              قـیــــــام قـائـمـــت را بَرملا کن

زمزمه عطار درحرم مولا علی (ع)بامدادجمعه26/6/89

عشــق آمـــد، سـفــره ی دل بــاز کـرد             با دلِ خــونــیـن سـخـن آغــاز کرد

گـفـت :" ای ثـــارخـــــدا ! شـرمنده ام             آمدم شـــش گـوشـه، بس وامانده ام!"

زمزمه ی عطار سروده شده در6گوشه ی قبرمقدس امام حسین(ع) کربلامعلی29/6/89

مــرا پـــروانـه ی کـــرب و بَـــلا کـن             بــه شـــمع کــربـلایـت، مبتـلا کن

اسیـــر و مـضـــــطـر و غــرق گـنا هم             بـه چــــارده نـــور کوثر، یاد  ما کن

در ایــن یـــلـدای عـالـم گـیـر تـزویـر             قیـــام قــائــــمت را بـــرملا کن

کــجـاســت آن ســروِ بـاغ و رکن هسـتی            پنــــاه  بــی پـــنا هـانـت  عطا کن

کـــجا سـت آن طــا لـبِ  خون حُـسیـنت              غــم از طـا ها و زهــرایـــت جدا کن

زمزمه ی اول محرم "شـمــع کـربـلا"16/9/89

کـــــاروان عشــــق، آمد   کربــــلا               کــعبه و رکـــن و مــقام کبــریا

کـــوه رحـمت، دامـــن و دشـتِ خــدا               نـــازل آمـــد،در مـــنای نـیـنوا

ســـروهای بــی سَـر کَــرب و  بــــلا               آرمـیــده ، درمیـــان لالــــه هـا

یـــاس هــا ، غـــرق شقایــق گشته اند               آمــده شـمـس و قــمر، بـرنیــزه ها

صــوت قــــرآن دلـــربا ئـی  میـکند                 از  لــب گلـــگـون  سبـط مصـطـفا

درکــــنارعـــلـقـمه ســقای عــشق                آبـیــاری میــکنــد گلـبوتــه هـا

عــرش خــونـین ، بـوی یـا سیـن میدهد                 عــطـر کــوثــر حیـدر و ثــارِ خدا

چــهـره ی  مــاه خــدا گـلـگون شـده               بـــوی وصـــل یـــار،آمـد درفضا

زمزمه درآستانه محرم درسوگ" کاروان عشق"14/9/89

این همه عشق وصفا از می ومیخانه ی توست

ازحریم حرم روضـه وکـاشـانه ی  توسـت

روسیا هان چـه کنند،بَـر سَرکـوی که روند؟!

داروی شور و شفا، تحفه ی جانانه ی توست

زمزمه درحرم امام رضا(ع)27/8/89ساعت 6و52دقیقه ی بامدادروز11ذی الحجه

ای خـدا! درخـانه ی دل مضـطران پیدا شدند             با سرشـک قلب سـوزان،قطره ها دریا شدند

روســیاهان درفـراق کـوثـر عشـق وصـفا              درطـواف کعــبه ی دل، زائـرطـاهاشدند

زمزمه درحـرم امام رضا(ع)24/8/89شــب عــرفه   دررویــای حـج اکـــــبراسـم ابـوالـفضــل میزند آتــش به جانـم           اسـم حسـیـن فـاطـمه سـوخت آشــیانم

اولـیـن شــعرعـنـایتی وجـوشـشی با عنوان: "زمزمـه های عطار"    در20متری حرم حضرت  "ابـوالـفضل الـعباس" (ع)قبل ازطلوع آفتاب درصحن قبله، چندثانیه بعدازالتماس!!!     1/11/82یـارب! چرا این کـاروان ،دل ازتن وجان میبرند

سـرهای سـرو ارغوان، جانها به جـانان میبرند

از کـوفـه تا شـام سـیه، گـلها به افغان مـیبرند

ازکــربلا ســرها جـدا، برنـیزه آسان میبرند

زمزمه 15/11/89درآستانه اربعین حسینی

یـــارب این مرغ دلـم، پـرواز اکـبر میکند             درخیـال حـج اکــبـر، میل مشـعرمیکند

از مِنـی تا کــربـــلا سودای اکــبر میکند             درطـواف کـعبـه ی دل سعی اطـهر میکند

زمزمه عطارآذر87 روز" عیدقربان "دراولین سالگرد حج اکبر(تمتع)

کـه دلـش رود به منزل، زکـنار کــعبه یارب             شـب ونیمه شب گذشته،همه نـوریــارباشد

چـه وداع یــارسخت سـت ،نـظری نما نگارم         زسحرسرشک جاری ست، نـظری به حال زارم

زمزمه ی آذر86درکنار خانه ی کعبه هنگام  طواف

العــجل! نـوردل و دیده ی زهـرا بــرسـان                  یا رب !آن اَبـر هـما، وارث طاهـا   بـرسـان

موسـم سعی و صـفا، ذکـر و دعــاآمده است                      کــوه رحـمـت، فـرج قائـم ما را  بـرسان

روزِ وصــل و طــرب کــوثر و حیــدرآمد                    جـان یـاسیـن وحــسن،  کـوثردلها برسان

دیــن و قــرآن و دعـا،گشـته اسیرتـزویر                      کعــبـه ی عشـق وصفـا آن گل طاها برسان

غـم عـالم ز دل و دیــده ی عــــشاق ببر                        ازحــرم عـطرگل یـاس ، به دنیـا  برسان

با حضـورش غم هــجران ز تن و جان بستـان                       جــان عــالم به فدایش، مـه مولا برسان

مضـطــران را نظــری! بارگنه سنگین ست                         داروی معــرفـت و، مَـرهم دلـها  برسان

والـــه ی روی طبیبم،  به حسینـت  سوگند                          تــربـت عشق و شـفا، بردل وجانها  برسان

چشـم وگـوش ودل مـا،  گشته اسیر شیطان                            بــی طبیبـان جهان را، دل شیـدا  برسان

طالـب خـون حسیـن، یاورِدلـدارکجاست ؟                           جـان به لـب آمده،آن منجی والا برسان

تـشنه لــب گشته جهان سـاقی دلهای تو کو؟                       مـاه وخـورشید فلک، درشب یلـدا برسان

سـرمـه کـش، تا گــل رویش نرود از نظرم                     کــوثرِعـدل و وفا ، سروِ چمـنها بــرسان

بـوی سیـب از گـل نـرگـس ز حرم می آید                     جـمعه از رکـن و مـقام شمع سحرها برسان

وصـف عــطرِگـل یــار،ازدل عطار مپرس                     مضــطران را نـظری، یـاورِ زهـرا برسان

زمزمه عطاردرفراق یار24/8/89

سـلام بر مـــشهد مـوسی الـرضـایـت                        شـب عــرفــان و عشـق با صفـایـت

مِـــنی و مشـعـر و دشـت و دعــایـت                       بـــه یـــاد آن خلــیل کربــلایت

زمزمه درحرم امام رضا(ع)شب عرفه ساعت 22و40دقیقه 4 آذر 88   درفراق حج اکبر

آدرس وب سایت: www.attari.ir  تلفن 09163144710نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسنعلی عطار ( جمعه 90/1/5 :: ساعت 5:32 عصر )
»» در سحر بوی گل و عطر و شفا می آید

در سحر بوی گل و عطر و شفا می آید

از حرم،‏کعبه دل، نور خدا می آید

در شب قدر و سحر، اشک گنهکار خوش است

ماه وحی و فرج است، حجت ما می آید.

زمزمه شب قدرنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسنعلی عطار ( یکشنبه 89/6/7 :: ساعت 4:18 عصر )
»» ای کوه صفا وقت دعا آمده است

ای کوه صفا وقت دعا آمده است

تعجیل فرج ماه خدا آمده است

در قدر و سحر ز اشک دل دریا شد

ماه کرم و عفو رضا آمده است

خورشید حسن ز عرش اعلا آمد

ماه رحمت و وحی خدا آمده است

14 رمضان 1431نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسنعلی عطار ( چهارشنبه 89/6/3 :: ساعت 10:40 عصر )
»» ای تشنه لبان! کوثر دلها سحر آید!

ای تشنه لبان! کوثر دلها سحر آید!

بر ظلمت شب تازد و یلدا به سر آید

از کعبه دل جمعه رسد موج پیامی

کای خلق جهان! قائم ما از سفر آید

زمزمه جمعه 1/5/89

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسنعلی عطار ( یکشنبه 89/5/3 :: ساعت 12:51 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

بهارانه
در سحر بوی گل و عطر و شفا می آید
ای کوه صفا وقت دعا آمده است
ای تشنه لبان! کوثر دلها سحر آید!
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 7
>> بازدید دیروز: 23
>> مجموع بازدیدها: 88759
» درباره من

زمزمه های عطار
حسنعلی عطار
خداوند متعال را سپاس که زیباست و مظهر زیبائی و دوستدار جمال و زیبائی.خدا را شاکرم که در پنجمین سال شروع تراوش زمزمه های شعرگونه که از 20 متری ضریح اباالفضل العباس علیه السلام و با عنایت ایشان شروع شد، وبلاگ زمزمه ها را در ماه خدا وشب مبارک قدر یعنی شب 21 رمضان 1429افتتاح می کنم و این اتفاق مبارک را به فال نیک می گیرم و شعر گونه های خود را تقدیم شما می کنم.

» فهرست موضوعی یادداشت ها
بهار شعر امام زمان سبز . عاشورا کربلا امام حسین .
» آرشیو مطالب
مهر 1387
شهریور 1387
آبان 1387
آذر 1387
دی 1387
اسفند 1387
فروردین 1388
اردیبهشت 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
خرداد 89
تیر 89

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
خلـــوتگـــه دل
ما و دلاوران
جملات عاشقانه کاربردی
نقد و بررسی تصوف و صوفیگری از نگاهی نو
اسلام دین حق
باران به روایتی دیگر
شهر و شهروند الکترونیک
دوستان شهید من
*دریا*
آرمان من
کهکشان قرآن
حورا

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب